asher"לאורך המסע רבות המחשבות המתרוצצות במוחי…
עד כמה הילדים מסוגלים לתאר לעצמם ולהבין את אשר אנחנו עברנו כאן.
עד כמה זה חודר למודעות שלהם.
מה יישאר על מנת להעביר הלאה.

להתבונן בעיניהם של הילדים האלה בכל מסע מחדש.

לראות את ההתרגשות על פניהם.

את הדמעות,

את הכאב,

את ההזדהות.

בשבילי – זה הכל.

אני מתבונן בילדים האלה ושואב מהם כוחות להמשיך לעוד מסע ולעוד מסע…

אני מתבונן בילדים האלה

ומרגיש שזה הניצחון שלי.

שלנו…"